Εφαρμογή Διαχείριση Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Εφαρμογή Διαχείριση Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

e-learning-online-education

Πρόκειται για μια εφαρμογή για την σύγχρονη, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως η δημιουργία και η διανομή των on-line μαθησιακών πόρων, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μερών, η διαχείριση των εκπαιδευτικών οργανισμών κλπ. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν μια ενιαία και ομοιόμορφη πρόσβαση στους μαθητές, στους διδάσκοντες, στους συγγραφείς μαθησιακού υλικού, στους σχεδιαστές και διαχειριστές εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα συστήματα διαχείρησης της μάθησης επιτρέπουν επίσης τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης αλλά και της «κατανομής» της γνώσης και της πληροφορίας με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Στην εφαρμογή συμπεριλαμβάνεται:

  • Καρτέλα μαθητή – όλες οι σημαντικές πληροφορίες του παιδιού με μια ματιά

  • Πρόγραμμα διδασκαλίας και δραστηριοτήτων

  • Παρουσιολόγιο μαθητών

  • Διδακτέα ύλη

  • Εμφάνιση τμημάτων